Czym jest strefa Schengen i jakie kraje do niej należą?

Czym jest strefa Schengen?

Strefa Schengen to obszar, na którym obowiązuje swobodne przemieszczanie się osób, bez konieczności kontroli granicznej. Jest to umowa między państwami, które zobowiązały się do wspólnego zarządzania swoimi granicami zewnętrznymi oraz do eliminacji kontroli granicznej na swoich wewnętrznych granicach. Strefa Schengen jest jednym z najważniejszych osiągnięć integracji europejskiej i symbolizuje wolny przepływ osób i towarów między państwami należącymi do tej strefy.

Jakie kraje należą do strefy Schengen?

Obecnie do strefy Schengen należy 26 państw, z czego 22 są członkami Unii Europejskiej. Są to:

 • Austria
 • Belgia
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Islandia
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Łotwa
 • Malta
 • Niemcy
 • Norwegia
 • Polska
 • Portugalia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Szwajcaria
 • Szwecja
 • Węgry

Ponadto, Bułgaria, Cypr, Chorwacja oraz Rumunia są państwami członkowskimi UE, które jeszcze nie dołączyły do strefy Schengen, ale mają obowiązek w przyszłości przystąpienia do niej.

Zasady przemieszczania się w strefie Schengen

Dzięki umowie Schengen, osoby podróżujące pomiędzy krajami należącymi do tej strefy mogą przemieszczać się bez konieczności posiadania paszportu oraz poddawania się kontrolom granicznym na wewnętrznych granicach strefy. Kontrole graniczne są natomiast przeprowadzane na zewnętrznych granicach strefy Schengen, aby zapewnić bezpieczeństwo i kontrolę przepływu osób.

Ważne jest, aby pamiętać, że choć przemieszczanie się na terenie strefy Schengen jest swobodne, to każde państwo ma prawo do wprowadzenia tymczasowych kontroli granicznych w sytuacjach wyjątkowych, takich jak zagrożenie bezpieczeństwa lub wzmożona migracja.

Zalety i korzyści wynikające z przynależności do strefy Schengen

Należenie do strefy Schengen niesie wiele korzyści dla krajów członkowskich. Przede wszystkim umożliwia swobodne podróżowanie między tymi krajami, co ułatwia turystykę, handel, a także współpracę w innych dziedzinach.

Dodatkowo, dzięki wspólnemu zarządzaniu granicami zewnętrznymi, państwa członkowskie mogą skoncentrować swoje zasoby na innych obszarach, takich jak rozwój gospodarczy czy walka z przestępczością transgraniczną. Współpraca w ramach strefy Schengen również sprzyja integracji społeczeństw europejskich i tworzeniu wspólnego europejskiego przestrzeni społecznej.

Podsumowując, strefa Schengen stanowi fundament wolności przemieszczania się w Europie. Dzięki niej, ludzie mogą swobodnie podróżować między krajami, dzielić się swoją kulturą, handlować i rozwijać wzajemne relacje. Nim jesteśmy dumni, że Polska jest częścią tej wielkiej europejskiej rodziny.